28. dičje shodišće u Vorištan

Skoro 400 školarov i školaric iz dvojezičnih osnovnih škol Gradišća je utorak sudjelovalo pri Hrvatskom dičjem shodišću u Vorištanu. Hrvatska sekcija biškupije Željezno je priredila dičje shodišće po 28. put.

Svetu mašu je služio biškupski vikar Štefan Vukić kot i šest farnikov. Za glavnoga organizatora i nadzornika za hrvatski vjeronauk, Štefana Bubića, je vjera glavni motiv ovoga dičjega shodišća.

Dičje shodišće u Vorištan

ORF

Dica su išla u ophodu k svetoj maši ...

Dičje shodišće u Vorištan

ORF

... ka stoji svenek na početku dičjega shodišća ...

Dičje shodišće u Vorištan

ORF

... pri kom sudjeluje i velik broj farnikov

Cilj je dici pokazati vjeru

Oni da kanu dici pokazati ča je vjera, i to ne samo u teoriji, nego i tako da poišću neko hodočasno mjesto ili crikvu, tako Bubić. Ljetos je to bila farska crikva Vorištana, ka je posvećena svetoj Ani.

Dičje shodišće u Vorištan

ORF

Farska crikva svete Ane u Vorištanu

Dičje shodišće u Vorištan

ORF

Farnik Trajštofa i Uzlopa, Željko Odobašić, biškupski vikar Štefan Vukić i farnik Vorištana, Štefan Raimann

Oni da su se kot svako ljeto pripravili na shodišće. Važno da je i za organizatore, da ostanu dica do konca, ada do blagoslova, je rekao glavni organizator i nadzornik za hrvatski vjeronauk, Štefan Bubić.

Šarolik program za dicu

Program dičjega shodišća je i ljetos opet po tradicionalnom rasporedu: dopodne je bila sveta maša, napodne objed a otpodne skupno igranje i blagoslov.

Dičje shodišće u Vorištan

ORF

Dica uživaju objed po maši ...

Dičje shodišće u Vorištan

ORF

... kot i bogatu ponudu programa ...

Dičje shodišće u Vorištan

ORF

... kot su to različne igre, kviz i nogomet

Polag Štefana Bubića ćedu i nadalje oblikovati hrvatsko dičje shodiće ovako, jer da se dica svako ljeto jur jako veselu na ovu priredbu prema koncu školskoga ljeta.

Štefan Bubić, organizator dičjega shodišća

ORF

Štefan Bubić, glavni organizator i nadzornik za hrvatski vjeronauk