Renoviranje crikve u Petrovom Selu

U Petrovom Selu se pripravljaju stanovniki na 800. obljetnicu prvoga imenovanja crikve sv. Petra i Pavla 2021. ljeta. Uz drugo su renovirali seosku crikvu za svotu od oko 12 milioni forintov. Renoviranje su financijski podupirale različne političke institucije kot i privatni ljudi.

Podupiranje su primili od ugarske vlade, samouprave Petrovoga Sela, hrvatske manjinske samouprave, farskoga tanača, stanovnikov Petrovoga Sela i iseljenikov, ki su još svenek povezani s domovinom.

Polag vikara u Petrovom Selu, Imre Filipovića, su obnovili turam crikve. Pokrli da su ga bakrom i pozlatili kuglu s križem na vrhu.

Crikva

Rajmund Filipović

Nadalje kanu još restaurirati krov i fasadu, ali to su cilji za dojduće ljeto.

Crikvu su gradili u 13. i 14. st.

Crikva sv. Petra i Pavla je po prvi put spomenuta 1221. ljeta. To ali nije ista crikva, ku su sada renovirali. Sadašnja crikva je iz 13./14. stoljeća a od 1480. ljeta da je dokumentirano zbivanje u crikvi, ovako Imre Filipović. Poslidnja renovacija je bila pred prilično 25 ljeti. Onda su obnovili krov, tlo i kupili su nove orgule.

U okviru obnavljanj su stavili nove obloke u kapeli sv. Štefana, isto u Petrovom Selu. Tri obloki da još falu ali to će se sigurno u dojdući tajedni zgotoviti, je rekao Imre Filipović, ar financiranje je osigurano.

Zgrada dvojezične osnovne škole u Petrovom Selu pripada isto fari i zbog toga se redovito skrbu za infrastrukturu. Nedavno da su obnovili dvor i obnovili dičje igrališće, ovako Imre Filipović. „Ovo su ali djela, za ke se ne triba naticati. To je vrijeda gotovo i riješeno“, veli vikar Petrovoga Sela.

kapela

Rajmund Filipović

Kapela sv. Štefana u Petrovom Selu

škola

Rajmund Filipović

Zgrada Dvojezične osnovne škole