Protulićni koncert u kaštelu Šuševa

Hrvatsko kulturno društvo je su suradnji s društvom „Kultura na selu“ nedilju priredilo protulićni koncert u šuševskom kaštelu. Četiri muzičari i pjevačica Kinga Horvath-Altorjay su predstavili kusiće različnih kompozitorov.

Po riči Štefana Zvonarića je društvo Kultura na selu svako ljeto priredjivalo izložbe u Malom Borištofu kot i koncerte pretežno u Šuševu. Po smrtni Stipe Mlikotića 2014. ljeta da su prestale izložbe ali sada da kanu opet oživiti koncerte. Cilj društva Kultura na selu je uz narodnu i folklornu aktivnost svih drugih društav doprimiti likovnu i klasičnu muziku u sela, je rekao Štefan Zvonarić.

Štefan Zvonarić Šuševo protulićni koncert kaštel

ORF

Štefan Zvonarić od društva Kultura na selu...

Šuševo protulićni koncert kaštel

ORF

...je skupa s HKD-om organizirao klasični koncert u Šuševu..

Šuševo protulićni koncert kaštel

ORF

... na koga je došlo oko 70 ljudi

Koncert s pjevačicom Horvath-Altorjay

Pri koncertu u Šuševu su nastupili klarinetist Csaba Wagner, Emöke Razo na klaviru, Tünde Lampert na fruli, Darija Horvath na violini i jačkarica Kinga Horvath-Altorjay. Došlo je oko 70 ljudi, ki su slušali kusiće od Schuberta, Rachmaninoffa, Medelssohna i drugih. 2014. ljeta je u kaštelu u Šuševu bio koncert s frulami.

Šuševo protulićni koncert kaštel

ORF

Muzičari su frulom, guslami i klarinetom pratili solistici...

Šuševo protulićni koncert kaštel Kinga Horvath- Altorjay

ORF

...Kingu Horvath-Altorjay iz Velikoga Borištofa....

Šuševo protulićni koncert kaštel publika Kočiš

ORF

...pri koncertu u šuševskom kaštelu