Uspješna kazališna sezona u Klimpuhu

Nedilju, 14. januara će kazališna grupa Klimpuh po zadnji put predstaviti ljetošnji igrokaz „Kaotični pendanti“. Med božićnimi svetki su sedam puti predstavili kusić u farskom domu. Do sada je kusić vidilo oko 1.400 ljudi.

Zbog velikoga interesa su upeljali osmi termin, je rekla peljačica Ljuba Palatin-Wild.

Uspješna kazališna sezona u Klimpuhu

ORF

13 glumcev je sudjelivalo pri igrokazu

Uspješna kazališna sezona u Klimpuhu

ORF

Publika je došla u velikom broju...

Uspješna kazališna sezona u Klimpuhu

ORF

...na sve predstave kazališne grupe Klimpuh

Prosječno 200 ljudi došlo na predstavu

Prlje su oko 14. januara gostovali s igrokazom u krčmi Derdak. Pokidob je krčma zaprta su se jur lani odlučili, da ćedu igrati dodatnu predstavu u domaćem Klimpuhu. Lanjska dodatna predstava je bila jako dobro pohodjena, tako da su se i ljetos odlučili, da ćedu imati dodatnu predstavu, na ku je došlo jako čuda ljudi.

Predstave su bile jako dobro pohodjene, osebujno na svetak Trih Kraljev su morali još i dodatno mjesto stvoriti za pohodnike predstave. Prosječno je oko 200 ljudi došlo na predstave, i to iz sridnjega i sjevernoga Gradišća. A bilo je i gostov iz sel, kade se kumaj još govori hrvatski, tako peljačica Ljuba Palatin-Wild.

Uspješna kazališna sezona u Klimpuhu

ORF

Ljuba Palatin-Wild je igrala u kusiću Katicu Prikosović

Režiserka Ljuba Palatin-Wild

ORF

Ljuba Palatin-Wild je peljačica kazališne grupe Klimpuh

Nervozni glumci pred premijerom

Pred svakom premijerom su glumci jako nervozni, ar nikada neznaju, kako će publika pirmiti novi kusić. Na Štefanju su po reakciji publike vidili, da je ljetošnji šalni igrokaz „Pedantični kaoti“ biio jako dobra odluka. Publiki se je vidila komedija, neki su još i dva- i trikrat došli na predstave i rekli, da su glumci s brojem predstavov bolji nastali, tako Ljuba Palatin-Wild.

Glumci se razvijaju, oni neke pointe bolje izdjelaju ili neke jednostavno izostavu, ar su vidili kako je publika na nje reagirala. S dohotki glumci podupiraju klimpušku faru, a dodatno ćedu i financirati neke nove obloke za klimpušku mrtvačnicu.

Kanu nastaviti i kljetu kazališnu tradiciju

Komedija je 60. igrokaz, koga je kazališna grupa Klimpuha predstavila od 1958. ljeta početo. Premijera je bila na Štefanju. Oni naravno kanu nastaviti tradiciju, ali prvo da moraju najti odgovorajući kusić za klimpuški pozornicu, je rekla peljačica Ljuba Palatin-Wild.

Šalan igrokaz „Kaotični pendanti“ je u originalu od Hansa Schimmela, a na hrvatski jezik prevodile su ga Truda Frank i Ljuba Palatin-Wild. Na klimpuškoj pozornici ljetos stoji 13 glumcev.