Zemaljska vlada raspravlja o budžetu

Zemaljska vlada danas, srijedu i zutra, četvrtak debatira zemaljski predračun za 2018. ljeto. Budžet predvidja nutrazimanja od 1 milijarde 158 milioni eurov i isto tako visoka vandavanja. To je za dobrih 20 milioni već nego u budžetu za 2017.

Pod pozicijom Pismenost i jezik je za podupiranje pismenosti i jezika i za posle narodnih grup predvidjena svota od skoro 85.000 eurov (84.730.) U razloženju budžeta se pak najdu detalji podupiranja narodnih grup.

139.000 eurov od Zemlje za narodne grupe

Pod pozicijom Kulturni posli narodnih grup je u budžetu za 2018. ljeto predvidjena svota od prik 29.000 eurov (29.100) za podupiranje inicijativov i projektov na području umjetnosti, kulture, znanosti i obrazovanja autohtonih narodnih grup. U loncu Posli narodnih grup je predvidjena svota od 60.000 eurov. Ti pinezi su predvidjeni za plaćanje gradišćanskoga doprinosa za žive subvencije, za podučavanje romskoga jezika, nadalje za podupiranje medijev, za moderniziranje učil pri podučavanju jezikov narodnih grup, a iz toga lonca kanu plaćati i prijevode za dvojezične službene spise. U budžetu Zemlje je predvidjena i svota od 50.000 eurov za plaćanje pomoćnih čuvaričarkov u mišanojezični čuvarnica.