60 ljet Tamburica u Klimpuhu

Tamburica Klimpuh je nedilju otpodne svetačnim aktom završila ljetošnja svečevanja prilikom 60. obljetnice postojanja grupe. Pri priredbi nedilju je nastupilo 45 bivših kot i sadašnjih članov.

60 ljet Tamburica u Klimpuhu

ORF

Svetačni koncert Tamburice Klimpuh u domaćem selu

60 ljet Tamburica u Klimpuhu

ORF

Nastupili su i bivši kotrigi...

60 ljet Tamburica u Klimpuhu

ORF

...skupa s aktivnimi kotrigi

Uz izbor jačak širokoga repertoara Tamburice Klimpuh su predstavili i stare video snimke, kimi su se jubilari skupa s publikom spomenuli starih vrimen.

60 ljet Tamburica u Klimpuhu

ORF

Tamburicu Klimpuh je 1957. ljeta utemeljio Feri Sučić

60 ljet Tamburica u Klimpuhu

ORF

Norbert Karall je muzički peljač Tamburice Klimpuh

60 ljet Tamburica u Klimpuhu

ORF

Prilikom svetačnosti su izdali kroniku

Jankovićev i srijemski sistem

Jankovićev sistem su tambure, ke imaju šest žic i ke su u paru ugodjene kod kvinta (G-D-A). Srijemski sistem je četveroglasni sistem, tambure imaju pet žic, ke su u paru ugodjene kod kvarta.

Feri Sučić je utemeljio Tamburicu Klimpuh

Grupu je 1957. ljeta utemeljio Feri Sučić, 1988. ljeta je sadašnji peljač grupe Norbert Karall skupa s Ferijom Sučićem utemeljio dodatnu naraštajnu grupu. Onda su bili 24 mladi kotrigi, tako da su osnovali Mladu tamburicu Klimpuh. Ona je igrala na srijemskom sistemu.

A Stara tamburica Klimpuh pod peljanjem Ferija Sučića je dalje igrala na Jankovićevom sistemu, tako Norbert Karall, muzički peljač Tamburica Klimpuh. Tamburica Klimpuhu je u toku 60 ljet nastupila ne samo širom Austrije nego i širom Europe. Mlada i Stara Tamburica Klimpuh su 2013. ljeta složile u jednu grupu.

Dost jačak iz pera Ferija Sučiće još ne predstavljene

Feri Sučić, ki je umro 28. februara 2012. ljeta, je napiso čuda jačak za Tamburicu Klimpuh. Dost jačak još nisu igrane, ar su po melodiji izkomponirane i teško za igrati na Jankovićevom sistemu. Norbert Karall si želji, da publika ostaje vjerna Tamburici i da bi imali i nadalja dost naraštaja.

Peljač Tamburice Klimpuh, Norbert Karall je prilikom jubileja grupe sastavio i kroniku društva, ka sadržava opširan pregled zadnjih 60 ljet.

Tamburica Klimpuh je u juniju s dvodnevnom priredbom svečevala 60. obljetnicu postojanja društva.

Televizijski prinos o svečevanju u Klimpuhu predvidjamo za Dobar dan Hrvati 19.novembra 2017.