Pohod komisije Vijeća Europe

U Beču četvrtak završava djelatni pohod komisije Vijeća Europe, ka kontrolira, je li se Republika Austrija drži Europske čarte za regionalne i manjinske jezike. Utorak i srijedu peljala je delegacija od četirih stručnjakov razgovore sa zastupniki narodnih grup, nevladinih organizacijov i medijev.

Četvrtak se sastaju s predstavniki austrijanskih ministarstav i političkih strankov. O sastanku s europskimi manjinskimi stručnjaki veli Jandre Palatin od Hrvatskoga kulturnoga društva, da moraju koristiti svaku priliku ka se nudja, kade moru prezentirati situaciju manjin u Gradišću. Čuda da se na žalost ne minja, tako Palatin.

Delegacija Europskoga savjeta

ORF

Jandre Palatin je izvještavao o situaciji manjin u Gradišću pri sastanku ...

Delegacija Europskoga savjeta

ORF

...kade su peljali zastupniki Gradišćanskih Hrvatov ...

Delegacija Europskoga savjeta

ORF

...kot i peljač redakcije za narodne grupe, Fred Hergović i zemaljski direktor ORF-a u Željeznu, Werner Herić razgovore sa stručnjaki delegacije

Već pomoči na sektoru medijev i kot obrazovanja

Tribali da bi pred svim na području medijev čuda već pomoći i čuda već produktov, bilo to kod tiskanih medijev ili kod elektronskih. Velika tema da je i obrazovanje na hrvatskom jeziku, i to od čuvarnice do sveučilišća.

Jedini pozivitni aspekt da je ovde, da se je na sveučilišnoj razini instalirala katedra na Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu, tako da se more onde študirati Hrvatski. Sve drugo da se zapravo jur pet ljet dugo nije minjalo, tako Jandre Palatin od HKD-a.

Delegacija Europskoga savjeta

ORF

Sastanak s manjinskimi stručnjaki sa zastupniki narodnih grup je bio u Kugi u Velikom Borištofu

Delegacija Europskoga savjeta

ORF

Austrija mora reagirati na izvještaj

Na temelju razgovorov ćedu stručnjaki izdjelati izvještaj, koga će Vijeće Europe predložiti austrijanskoj vladi. Austrija će pak dati svoj stav o realizaciji Čarte.

Europska Čarta za regionalne i manjinske jezike je stupila u valjanost 1998. ljeta, u Austriji valja od 2001. ljeta. U njoj se Republika Austrija obavezuje, da će se zalagati za obdržanje i razvitak manjin, ke ovde živu.