Mjuzikl „Vila Mila“ ide na turneju

Kuga-ansambl mladih će sa svojim dvojezičnim mjuziklom Vila Mila pojti na gostovanje u Beč i u Korušku. Mjuzikl o konflikti med seoskimi ljudi i varošćani su bili pokazali ljetos na protuliće u Velikom Borištofu.

Štorica je skrojena okolo 19 jačak iz gradišćanskohrvatske rok i pop-scene ali i poznatih medjunarodnih hitov. Polag peljačice Jelke Zeichmann-Kočiš je uzrok za gostovanje veliki uspjeh Kuga-produkcije.

mjuzikl Vila Mila Kuga

ORF

Kuga-mjuzikl „Vila Mila“ ide zbog velikoga uspjeha na turneju

mjuzikl Vila Mila Kuga

ORF

Daljni termini za predstave:
Predstava Kuga-mjuzikla „Vila Mila“ će biti utorak, 24. oktobra u 20.00 navečer u 11. bečanskom kotaru u Simm City-u. Zvana toga ćedu gostovati 31. oktobra kod koruških Slovencev u Pliberku.

Dodatni nastupi u Beču i u Koruškoj

Kot je rekla Jelka Zeichmann-Kočiš je bio mjuzikl u Gradišću tako dobro pohodjen i uspješan, da su si mislili da bi ga rado pokazali i kod Gradišćanskih Hrvatov u Beču kot i kod Koruških Slovencev, da i oni vidu kako u Gradišću živu tu dvojezičnost.

Poteškoće da su bile termini kot i činjenica, da su neki akteri u inozemtstvu, ke su morali nadomjestiti, je rekla Jelka Zeichmann-Kočiš, peljačica produkcije.

mjuzikl Vila Mila Kuga

ORF

Jelka Zeichmann-Kočiš se veseli na daljnje predstave mjuzikla ...

mjuzikl Vila Mila Kuga

ORF

... ke ćedu biti u Simm City-u u Beču kot i u Pliberku u Koruškoj

Jelka Zeichmann-Kocsis mjuzikl Vila Mila Kuga

ORF

Svega skupa je u produkciju „Vila Mila“ uvezano oko 40 ljudi.