Predstavljen projekt o školovanju za hospic

Zemaljski savjetni za socijalne posle Norbert Daraboš (SPÖ) je u bolnici u Gornjoj Pulji predstavio novi projekt za hospic i palijativno podvaranje u Gradišću. Ide za školovanje personala u domi za podvaranje, da se nauču zahadjati s na smrt betežnimi ljudi.

U dvoljetnom projektu kanu školovati većinu suradnikov u ovakovi domi. Pri projektu sudjeluju Caritas, dijakonija i Savez samaritancev a uvezati kanu osebujno i praktične vračitelje.

U Gradišću su jur u tri domi za podvaranje realizirali projekt, i to u Niuzlju, Pinkafelju i u Borti. U pet novih, ki su uvezani u projekt za hospic i palijativno podvaranje, je i dom u Rasporku.