Podvaranje dice u prazniki u Cindrofu

Još do petka, ada do 11. augusta su u Cindrofu otvorene dičje jaslice, čuvarnica i dičje obdanišće za dicu u školskoj starosti. U Cindrofu je ada podvaranje dice od prvoga do 15. životnoga ljeta u šest od svega skupa devet tajedan ljetnih praznikov osigurano.

Dičje jaslice, čuvarnice, proširena grupa starosti i dičje obdanišće padaju u nadležnost vlašćega referata zemaljske vlade. Ipak se odluči na općinskoj razini o otvaranju odnosno zatvaranju pojedinih dičjih institucijov u prazniki, je rekla nadzornica za čuvarnice Kornelija Berlaković.

Potribno je ali da pedagogi i pedagogice ke se u prazniki skrbu za dicu, moraju ipak konzumirati svoj odmor ili da općina dodatno zaposli pedagoga ili pedagogicu. Ada jur u septembru se zapravo roditelji morjau skrbiti za mogućnost dičjega podvaranju u dojdući ljetni prazniki.

Kornelija Berlaković

ORF

Nadzornica za čuvarnice Kornelija Berlaković

Komunikacija med općinom i roditelji najvažnija

Kako velu nadzornica Berlaković i načelnik Cindrofa Rainer Porić (SPÖ) je najvažnija komunikacija, ada da se u selu jur za vrime dogovoru kako će izgledati podvaranje u prazniki. „Mi roditelje pitamo kako je za nje najbolje“, tako Porić.

Ponuda podvaranja dice u prazniki je za mlade familije važna. Polag načelnika Porića imaju čuda novodoseljenih familijov, ki se jur pred tim upitaju o ponudi. „U Cindrofu imamo mislim dobru ponudu, zbog toga čuda ljudi rado dojde“, misli Porić.

Rainer Porić

ORF

Rainer Porić (SPÖ) je načelnik u Cindrofu

Nova sridnja škola Cindrof

ORF

Stariju dicu u Cindrofu podvaraju u zgradi Nove sridnje škole

Podvaranje za već od 100 dice

Dica u dičji jaslica i čuvarnica su u Cindrofu u skupnoj zgradi. Dicu u starosti od šest do 14 ljet podvaraju u zgradi Nove sridnje škole.
U čuvarnici Cindrof podvaraju kih 90 dice od dvih i pol do šest ljet. Naravno da je broj u ljetni prazniki niži. Isto valja i za dičje jaslice, u ki je najavljeno oko 13 dice. Dičje jaslice su predvidjene za dicu od prvoga životnoga ljeta do dvih i pol ljet.

Podvaranje dice u ljetni prazniki, ka su u školskoj starosti, je u Cindrofu isto osigurano, barem još do 11. augusta. Pedagogi u dičji obdanišći, ki djelaju tokom školskoga ljeta otpodne, moru u ljetni prazniki jur jutro preuzeti podvaranje dice.

dica čuvarnica Cindrof

ORF

Najmanji Cindrofci se u prazniki zabavljaju...

Čuvarnica Cindrof

ORF

...u skupnoj zgradi u koj su čuvarnica i dičje jaslice.