U Filežu je odstupio farski savjet

U Filežu su s koncem julija odstupili svi kotrigi farskoga savjeta. Svoju odluku su obrazložili vjernikom u pismu. Uzrok je iz gledišća savjeta da novi farnik Božidar Blažević nije pripravan sudjelivati sa savjetom.

Farski savjet konkretno predbacuje farniku da kategorično odbija redovito održavati sjednice farskoga savjeta i nadalje da se misece dugo suprotstavlja pismenomu potribovanju sazvati sjednicu iako bi to morao učiniti polag štatuta.

Renovacija farofa prez odluke tanača

Zvana toga kritizira fileški farski savjet da je farnik dao nalog za preuredjivanje farofa i da je naručio i kupio različno pohištvo prez prethodnoga informiranja savjeta, ki da bi to morao zvana toga i zaključiti. Protesti kod biškupskoga vikara i molba da dostanu termin kod biškupa da su bili zaman, ar prez odgovora, pišu u pismu.

Pod takovimi uvjeti farski savjetniki nisu - ovako doslovno u pismu - pripravni preuzeti i nositi odgovornost za financije fare i ostalo, ča se dogadja u fari. Odluku o svojem odstupu je farski savjet pismom javio i biškupskomu ordinarijatu.

Filež crikva

ORF

Crikveni trg u Filežu

Blažević od lani farski provizor Filežu

Fra Božidar Blažević, ki je još farski moderator Velikoga i Maloga Borištofa, Šuševa i Longitolja, je lani u decembru oficijelno preuzeo i peljanje fare Filež. Ljetos na Petrovu je biškup Egidije Živković obijelodanio personalne promjene u dijecezi, ke su uz drugo sadržavale da će Blažević s valjanošću od 1. septembra nastati i farski moderator Fileža, Gerištofa i Mjenova. Sidišće mu je sada na farofu u Filežu.

Blaževićeve posle u fara Veliki i Mali Borištof, Šuševo i Longitolj će preuzeti pater Ivan Bošnjak. On će nastati farski vikar ovih far sa sidišćem u Velikom Borištofu. Božidar Blažević je ali i nadalje farski moderator.