„Actionday“ u Velikom Borištofu

Tokom akcije „Skupno zdravi u općini Veliki Borištof“ je općina Veliki Borištof skupa sa Športskom unijom Gradišća prošlu subotu organizirala takozvani Actionday. Od dvih do petih otpodne su pred svim dica mogla sprobirati različne ne-svakidanje športske vrsti u športskoj dvorani Dvojezične nove sridnje škole Veliki Borištof.

Dan da je na programu akcije „Skupno zdravi u općini Veliki Borištof“, ča se je počelo lani u maju, veli načelnik veleopćine Rudi Berlaković. U prvom redu da su priredili ovu akciju za dicu, ali i za odrasle. Došlo da je ukupno 20 dice u starosti od trih do 13 ljet.

actionday

Marin Berlaković

Načelnik Rudi Berlaković sa sudioniki Actionday-a u Velikom Borištofu

actionday

Marin Berlaković

Akcija „Skupno zdravi u općini Veliki Borištof“ biži jur dvoja ljeta dugo. Uz tjelovježbanje za seniore u Malom Borištofu i Šuševu u trenutku nudjaju i fitness-tečaje „Indian Balance“ i pilates. Tečaj kuhanja za dicu će se prirediti 24. aprila u Dvojezičnoj novoj sridnjoj školi.

Vježbe za tijelo i koncentraciju

Na dalje povida Rudi Berlaković, da su imali postavljeno različne štacije, bile su i različne vježbe za tijelo ali i za koncentraciju kot i šalne igre. I neki odrašćeni da su sudjelivali pri Actionday-u, i to pri posebnom tečaju Črljenoga križa. Na protuliće da kanu nastaviti ovu akciju. Onde leži težišće na kuhanju i na zdravoj hrani. Bit će i pišaćenje pod geslom „protulićno pišaćenje“, pri kom ćedu sabirati i biljke s kimi ćedu se i tematski baviti, tako Rudi Berlaković.

actionday

Marin Berlaković

Športska priredba je bila veselje za najmanje...

actionday

Marin Berlaković

...ali i veći diozimatelji su imali svoje veselje na športskom gibanju