Tschechisches Centrum Wien
© Jan Dansa
© Jan Dansa
překladatelská soutěž

Cena Susanny Roth

VÝZVA K ÚČASTI NA 9. ROČNÍKU SOUTĚŽE | Uzávěrka pro zaslání překladů: 31. března 2023

Logo Übersetzung Wettbewerb
© Cena Susanny Roth

Česká centra (dále „ČC“) a České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny (dále „ČLC“),vyhlašují 9.ročník mezinárodní překladatelské soutěže Cena Susanny Roth (dále jen „soutěž“) určené začínajícím zahraničním překladatelům z českého jazyka ve věku do 40 let(ročníky 1983 a mladší). Cílem soutěže je kontinuální podpora mladých zahraničních překladatelů a bohemistů, stejně jako podpora a šíření české literatury v zahraničí. Soutěžní část probíhá mimo území ČR prostřednictvím zahraniční sítě Českých center (dále „ČCZ“) a zastupitelských úřadů ČR (dále „ZÚ“), resp. těch ČC a ZÚ, která se aktuálního ročníku soutěže účastní(dále „země“).
Účastníci soutěže se řídí samostatnou detailní výzvou soutěže uveřejněnou v zemi, jíž jsou občany či rezidenty s trvalým bydlištěm. Výzva bude v jednotlivých zemích komunikována prostřednictvím webových stran a sociálních platforem příslušných ČCZ a ZÚ a dalších dostupných komunikačních kanálů, a to v jazycích, které jsou pro tyto země úřední.
Účastníci soutěže přeloží ucelený text současného českého autora o rozsahu do 12 normostran z knihy vydané v roce 2022 v ČR, kterou vybrala odborná porota v ČR nominovaná ČLC a ČC.
Soutěže je určena pro zahraniční překladatele, bohemisty či kohokoliv s náklonností k češtině a překladatelství bez vydaného knižního překladu (oblast krásné literatury). Do soutěže nelze přijmout již veřejně publikované překlady textu díla. V případě, že takový překlad účastník předloží, bere na vědomí, že tento nebude posuzován a hodnocen jako soutěžní překlad.
Pro ročník 2023 je poprvé vyhlášená společná výzva pro německojazyčnou oblast (Německo, Rakousko a Švýcarsko) a pro frankofonní oblast (Belgie a Francie).
V každé zemi působnosti ČCZ či ZÚ, které se do aktuálního ročníku soutěže přihlásily, či za vyhlášenou jazykovou oblast, bude oceněn pouze jeden účastník. Vyhodnocení soutěže v jednotlivých zemích či ohlášených jazykových oblastech je v kompetenci místních ČCZ a ZÚ prostřednictvím odborných porot.
ČC, ČLC a příslušná ČCZ či ZÚ si vyhrazují právo soutěž kdykoliv zrušiti bez uvedení důvodu nebo změnit podmínky soutěže, případně soutěž pro zemi své působnosti nevyhlásit nebo odmítnout všechny soutěžní nabídky.
Účastník soutěže nemá nárok na úhradu žádných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v soutěži, její změnou nebo jejím zrušením.
Soutěž se řídí předem stanovenými pravidly, kterými disponuje každé zúčastněné ČCZ či ZÚ. Pravidla soutěže se řídí českým právním řádem. Pro případ sporu je příslušný obecný český soud podle sídla ČC.

Logo Übersetzung Wettbewerb
© Cena Susanny Roth

• Zúčastněné země
Aktuální ročník soutěže bude prostřednictvím místních ČCZ a ZÚ vyhlašován v zemích: Bulharsko, Egypt, Chorvatsko, Itálie, Japonsko, Korejská republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Severní Makedonie, Slovensko a Ukrajina; a pro jazykové oblasti: Německo, Rakousko, Švýcarsko společně za němčinu a Belgie, Francie společně za francouzštinu.

• Text k překladu
Odborná porota vybrala knihu Anny Beaty Háblové Směna (nakl. Host, 2022). Soutěžním textem je celá kapitola knihy s názvem „taiči“ na str. 23–37 (str. 23 od názvu kapitoly; str. 37 až do věty Nebo kam patřila Míša, která věděla, že nechce patřit nikam? o rozsahu do 12 normostran).
• Cena
Několikadenní návštěva ČR spojená s aktivní účastí na odborném semináři s doprovodným programem.
• Zadání a podmínky účasti
Účastník odevzdá soutěžní překlad textu knihy Anny Beaty Háblové Směna (nakl. Host, 2022) v elektronické podobě na e-mail příslušného ČCZ nebo ZÚ, a to do termínu, který je uveden v soutěžní výzvě pro danou zemi.
Kromě soutěžního překladu účastník v elektronické podobě poskytne svůj profesní životopis v podobě medailonku o rozsahu maximálně 1000 znaků (vč. mezer) v českém jazyce, aktuální fotografii vč. uvedení autora fotografie v tiskové kvalitě a čestné prohlášení deklarující autorství odevzdaného soutěžního překladu.
Účastník soutěže vše odevzdá nejpozději 31. března 2023 na e-mailovou adresu příslušného ČC či ZÚ, která se aktuálního ročníku soutěže účastní. E-mailové kontakty jsou k dispozici na www.czechcentres.cz/o-nas/sit-cc/ a www.mzv.cz.
Odevzdáním výše uvedených dokumentů, údajů a fotografie účastník soutěže souhlasí s jejich zpracováním pro potřeby soutěže a s jejich použitím pro účely spojené s medializací soutěže, tzn. s jejich zveřejněním (na webech ČC, ČLC či ZÚ nebo prostřednictvím relevantních tiskovin) v případě svého vítězství v rámci dané země.
• Termíny
Uzávěrka pro zaslání překladů: 31. března 2023
Zveřejnění výsledků: do 15. května 2023
Pobyt oceněných překladatelů v ČR: červenec 2023
• Kontaktní osoby v ČR
ČC: Anna Hrabáčková
E: hrabackova@czech.cz
Taťjana Langášková
E: langaskova@czech.cz
ČLC: Jan Zikmund
E: jan.zikmund@czechlit.cz