Rezort práce považoval za prioritu boj s chudobou

Ministerstvo práce označilo vo svojej oblasti pred začiatkom slovenského predsedníctva v Rade EÚ ako strešnú tému zabezpečenie pracovných miest a prosperity pre súčasnosť a budúcnosť.

Medzi prioritami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR figuroval boj s chudobou a sociálnym vylúčením, podpora dôstojnej práce a ochrana zdravia pracovníkov, voľný pohyb či podpora rovnosti zaobchádzania a rovnosti príležitostí. Pre TASR to uviedol tlačový odbor rezortu práce.

Ján Richter, Arbeitsministerium

TASR

Ján Richter | Minister práce, sociálnych vecí a rodiny

„Významným príspevkom slovenského predsedníctva do diskusie o budúcnosti práce bolo júlové neformálne zasadnutie ministrov práce a sociálnych vecí v Bratislave, ktorého témou bola digitalizácia a starnutie populácie. Medzi závery tohto stretnutia patrí zhoda ministrov na tom, že prioritou by mali byť investície do kvalitného celoživotného vzdelávania či rekvalifikácií v prospech digitálnych zručností,“ informoval.

Ako ďalej uviedol, ministri sa pod slovenskou taktovou okrem toho zhodli na tom, že je potrebné modernizovať pracovnoprávnu legislatívu a predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tak, aby nové profesie či pracovné podmienky v dôsledku využívania nových technológií nespôsobovali oslabenie ochrany pracovníkov.

Za úspech slovenského predsedníctva a splnenú prioritu v oblasti ochrany zdravia pracovníkov možno podľa odboru označiť dosiahnutie všeobecnej dohody ministrov na formálnom zasadnutí Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti (EPSCO) v októbri. „Ministri sa zhodli na opatreniach potrebných na predchádzane rizík spojených s vystavením karcinogénom a mutagénnom pri práci. K mimoriadne aktuálnej téme bezpečnosti a zdravia pri práci zorganizovalo predsedníctvo aj tematickú konferenciu za účasti 30 krajín, ktorej predmetom boli trendy a spôsoby posilňovania povedomia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,“ konštatoval tlačový odbor.

Ďalším príspevkom predsedníctva k problematike dôstojnej práce bola konferencia o zosúladení pracovného a rodinného života v meniacej sa spoločnosti. V rámci svojej programovej priority boja s chudobou a sociálnym vylúčením zorganizovalo predsedníctvo podľa odboru i v spolupráci s Európskou komisiou na prelome novembra a decembra medzinárodnú odbornú konferenciu na tému „Sociálna ekonomika ako kľúčový hráč v poskytovaní efektívnych odpovedí na súčasné spoločenské zmeny v EÚ a vo svete“. Zúčastnilo sa jej viac ako 250 zástupcov členských štátov EÚ a expertov na sociálnu ekonomiku a sociálne podnikanie. Súčasťou konferencie bolo prijatie záverečnej Bratislavskej deklarácie desiatich krajín EÚ na úrovni ministrov na podporu systému sociálnej ekonomiky v krajinách EÚ. „Splneným cieľom predsedníctva v oblasti rovnosti zaobchádzania a rovnosti príležitostí sú prijaté závery Rady EPSCO o ženách a chudobe, ktorými ministri upozorňujú na zvýšené riziko chudoby u žien a potrebu zohľadňovať túto skutočnosť pri tvorbe politík,“ informoval odbor.

Zároveň dodal, že v oblasti pracovnej mobility obnovilo slovenské predsedníctvo na základe prác vykonaných počas holandského predsedníctva diskusie o návrhu revízie smernice o vysielaných pracovníkoch.

Strešná téma je zabezpečenie pracovných miest

Ministerstvo práce označilo vo svojej oblasti pred začiatkom slovenského predsedníctva v Rade EÚ ako strešnú tému zabezpečenie pracovných miest a prosperity pre súčasnosť a budúcnosť. V tom čase deklarovali, že ambíciou rezortu počas predsedníctva je priniesť nové opatrenia na podporu zamestnanosti, ktoré budú reflektovať súčasné výzvy sociálnych a technologických zmien vyplývajúcich z demografického vývoja, migrácie a digitalizácie sveta práce.

Zvýšenú pozornosť chceli venovať aj podpore dôstojnej práce, presadzovať chceli vyvážený prístup, ktorý zamedzí zneužívaniu sociálnych systémov, zabezpečí sociálnu ochranu pracovníkov a zachová ich voľný pohyb. Zamerať sa chceli aj na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a na podporu rovnosti zaobchádzania a rovnosti príležitostí.