Program radio-emisijov ovoga tajedna

ORF Gradišće emitira svaki dan aktualne informacije na hrvatskom jeziku. Svaki tajedan Hrvatska redakcija producira šest radio-magazinov, dva koncerte po želja slušateljev kot i vjerski komentar. U slijedećem morete najti sve emisije on demand kot i pregled o tema magazinov tekućega tajedna.

svaki dan: Hrvatski žurnal

ORF svaki dan informira o aktualni dogodjaji gradišćanskohrvatske zajednice u Gradišću, Beču, Ugarskoj i Slovačkoj. Na radiju se žurnal emitira od 18.04 do 18.15, ovde si ga morete poslušati kada kanite.

Hrvatski žurnal 17.2.2018. on demand

pandiljak: Kulturni tajedan

Pri znastvenom sastanku o značenju i ulogi hrvatskoga jezika u nacionalnoj književnosti i kulturi u Beču su uz znanstvena predavanja predstavili i knjigu na nimškom jeziku „Radoslav Katičić: Konture i koherencija hrvatskoga jezika“. Izdavač ove knjige je Austijansko društvo za kroatistiku.

Kulturni tajedan 12.2.2018. on demand

pandiljak: Rub i sredina

U Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Beču su pred kratkim priredili znanstveni skup o značenju i ulogi hrvatskoga jezika u nacionalnoj književnosti i kulturi. Čuti morete referat glavnoga tajnika Matice hrvatske, Zorislava Lukića o djelovanju ove najstarije hrvatske organizacije ka ima svoju centralu u Zagrebu.

Rub i sredina 12.2.2018. on demand

utorak: Plava raca

Na mesopusni utorak morete čuti zabavnu emisiju s različnimi šala, ke povidaju dica. A Uršl će kot svenek zibrati veselu muziku.

Plava raca 13.2.2018. on demand

srijeda: Širom barom

Uzlopci Erwin Varislović i Roman Pöllinger imaju jur ljeta dugo neobičan hobi. Oni si naredjuju stare trkaće aute, kimi se vozu na različne trke takozvanoga Histo kupa. Prije nego idu na trke u Austriji i u inozemstvu si još moraju dobro pripraviti svoje bolide. Pohodili smo Uzlopce u njevoj garaži.

Hrvatsko kulturno društvo obično organizira dva bale u mesopustu: tančena zabav u Trajštofu je početak balske sezone, a ona u Vincjetu završetak. Ljetos je Kulturno društvo ali išlo iz sela van u grad, naime u Bortu.

Širom barom 14.2.2018. on demand

četvrtak: Poslušajte priliku

Štefan Kočiš iz Dolnje Pulje svečuje 75. obljetnicu kot seoski kantor. Tim je 87-ljetni ugledni muzičar i kompozitor naredno najduglje u crikvenoj službi. Zač je još svega bio odgovoran, kot na primjer za muzički dio planiranoga predjelanoga molitvenika Kruh nebeski će povidati u ovoj emisiji.

Poslušajte priliku 15.2.2018. on demand

petak: Živo Srebro

U pedagoškoj visokoj školi u Željeznu su prošli tajedan priredili 28. naticanje u europski jeziki. Sudjelivalo je oko 120 školarov iz različnih gimnazijov cijeloga Gradišća. Pravoda su se kandidati mirili opet i u hrvatskom jeziku.

Živo srebro 16.2.2018. on demand

subota: Misao za smisao

Pod geslom „Misao za smisao“ različni autori svaki tajedan sastavu vjerski komentar katoličanske crikve, ki se emitira subotom med Hrvatskim žurnalom i koncertom po želja slušateljev „Časak radosti“.

Misao za smisao 17.2.2018. on demand

subota: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti subota 17.2.2018. on demand

nedilja: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti nedilja 11.2.2017. on demand

Čekamo vaše želje za koncert subotom i nediljom

Telefon redakcija: 02682-700-27392
Telefonski automat: 02682-64604
Faks: 02682-700-27399.
E-Mail