Program radio-emisijov ovoga tajedna

ORF Gradišće emitira svaki dan aktualne informacije na hrvatskom jeziku. Svaki tajedan Hrvatska redakcija producira šest radio-magazinov, dva koncerte po želja slušateljev kot i vjerski komentar. U slijedećem morete najti sve emisije on demand kot i pregled o tema magazinov tekućega tajedna.

svaki dan: Hrvatski žurnal

ORF svaki dan informira o aktualni dogodjaji gradišćanskohrvatske zajednice u Gradišću, Beču, Ugarskoj i Slovačkoj. Na radiju se žurnal emitira od 18.15 do 18.25, ovde si ga morete poslušati kada kanite.

Hrvatski žurnal 17.1.2017. on demand

pandiljak: Kulturni tajedan

„Hura! Dičak je!“: Tako zakriknu mladi oci, kad im se narodi zdrav sinak. I Fric Popović misli, da će njegov otac profesor Valdi Kalčić tako reagirati, kad ga po prvi put zagleda. U komediji kazališne grupe Hrvatov u Slovačkoj je Valdi Kalčić svojoj ženi Haniki zatajao, da ima adoptiranoga sina iz prvoga hištva. Pojava odrašćenoga sina je za njega katastrofa.

Kulturni tajedan 16.1.2017. on demand

pandiljak: Rub i sredina

Muzika Gradišćanskih Hrvatov - med Bečom i Stinjaki: ovako glasi naslov radiokolega, ki je koncem projdućega ljeta emitiran u radijskom programu Oesterreich 1. U emisiji Rub i sredina ćemo ponoviti radiokoleg, koga je sastavila kulturna urednica Nadja Kayali. Ov put slijedi treti dio.

Rub i sredina 16.1.2017. on demand

utorak: Plava raca

Božićni prazniki su jur mimo, ali u neki stani još stoji božićno stablo - tako i ovde u Stinjaki u stanu bratov Šimona i Lovrenca. Ako človik ide krez stan, more još i najti ki ta dar maloga Jezuša. Igrati se božićnimi dari je u prazniki sigurno najlipše. Ali braća Šimon i Lovrenc još čuda svega drugoga stvaraju.

Plava raca 17.1.2017. on demand

srijeda: Širom barom

U Koljnofu su subotu održali 40. hrvatski bal po redu. Oko 150 ljudi je poiskalo ovu jubilarnu priredbu. Otvaranje su oblikovali soeski folkloraši, i to ženska klapa Golubice, Tamburica Koljnof i dica čuvarnice i škole Mihovila Nakovića.

U Velikom Borištofu je subotu bio 15. KUGA bal. Mjesta su bila sva rasprodana. Kot svako ljeto je i ljetošnji bal stao pod nekim geslom. Odbor se je odlučio za temu „Ciao bella“. Talijanski fler se nije širio samo pri otvaranju ili presenećenju na polnoć nego je bio prezentan u neki kostimi i u svi dvorana.

Širom barom 11.1.2016. on demand

četvrtak: Poslušajte priliku

Zbog nenadijane smrti dugoljetnoga peljača Tamburice Pajngrt i bivšega krčmara, Petra Palatina ćemo prekinuti seriju o ženskoj literaturi kod Gradišćanskih Hrvatov. Ponovit ćemo emisiju iz 2010. ljeta u koj je bio gost pokojni Pero Palatin. Glavna tema razgovora je bio Palatinov angažman oko Tamburice Pajngrt.

Poslušajte priliku 12.01.2017. on demand

petak: Živo Srebro

Elizabeta Živković študira slavistiku na sveučilišću u Beču. Momentano ona piše svoje diplomsko djelo u kom se bavi s Gradišćanskimi Hrvati. Jedan dio istraživanja se odnaša na hrvatske medije. Pri tom se koncentrira na emisije ORF-a Dobar dan Hrvati i Časak Radosti.

Živo srebro 13.1.2017. on demand

subota: Misao za smisao

Pod geslom „Misao za smisao“ različni autori svaki tajedan sastavu vjerski komentar katoličanske crikve, ki se emitira subotom med Hrvatskim žurnalom i koncertom po želja slušateljev „Časak radosti“.

Misao za smisao 14.1.2017. on demand

subota: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti subota 14.1.2017. on demand

nedilja: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti nedilja 15.1.2017. on demand

Čekamo vaše želje za koncert subotom i nediljom

Telefon redakcija: 02682-700-27392
Telefonski automat: 02682-64604
Faks: 02682-700-27399.
E-Mail