Program radio-emisijov ovoga tajedna

ORF Gradišće emitira svaki dan aktualne informacije na hrvatskom jeziku. Svaki tajedan Hrvatska redakcija producira šest radio-magazinov, dva koncerte po želja slušateljev kot i vjerski komentar. U slijedećem morete najti sve emisije on demand kot i pregled o tema magazinov tekućega tajedna.

svaki dan: Hrvatski žurnal

ORF svaki dan informira o aktualni dogodjaji gradišćanskohrvatske zajednice u Gradišću, Beču, Ugarskoj i Slovačkoj. Na radiju se žurnal emitira od 18.04 do 18.15, ovde si ga morete poslušati kada kanite.

Hrvatski žurnal 19.2.2018. on demand

pandiljak: Kulturni tajedan

Pred devedeseti ljeti je umro najslavniki gradišćanskohrvatski pjesnik Mate Meršić Miloradić. Podignuli su mu spomenike, obisili spomentable, a u Sydneyu u Australiji ga kaže još i crikveni oblok. Nikola Benčić je 1963. ljeta napisao disertaciju o Miloradiću i nije prestao baviti se s Matom Meršićem. Sada, prilikom krugle obljetnice, je izdao monografiju s naslovom „Miloradić“.

Kulturni tajedan 19.2.2018. on demand

pandiljak: Rub i sredina

U muzičkoj emisiji ćemo vam perdsatviti različne ansamble i pjevače, ki se u svoji jačka bavu sa zimom i protulićem. Med njimi su Alen Vitasović, Hrvoje Hegedušić, grupa Ex-Panonia i Kemal Monteno.

Rub i sredina 19.2.2018. on demand

utorak: Plava raca

30 dice osnovne škole Veliki Borištof je sudjelivalo pri takozvanom Actiondayu u Gornjoj Pulji. Pri ovoj akciji gradišćanske Športske unije moru sprobirati različne nesvakidanje športske vrsti u dvorani. Cilj je, da se dica i u zimski miseci giblju i zabavljaju pri športu.

Plava raca 13.2.2018. on demand

srijeda: Širom barom

U saveznom kancelarstvu u Beču je pandiljak bila konstituirajuća sjednica Savjeta za hrvatsku narodnu grupu. Sjednicu je po prvi put peljala nova peljačica Odiljenja za narodne grupe, Susanne Pfanner. Uz odibranje novoga predsjednika Savjeta je glavna točka bilo podiljenje subvencijov na hrvatska društva.

Oko 100.000 dobrovoljnih pomagačev i pomagačic se u Gradišću angažira za dobrobit društvenoga žitka. Neke od tih dobrih duš ćemo vam u dojdući tajedni predstaviti - kot na primjer Martina Omischla iz Čajte ki se skrbi za starce i betežne.

Širom barom 14.2.2018. on demand

četvrtak: Poslušajte priliku

Hižni par Jožef i Agnjica Grandić iz Stinjakov su nedilju svečevali rijetki jubilej, naime željezni pir. To je 65 ljet skupnoga hištva. 87-ljetna Agnjica je peljala domaćinstvo i je ljeta dugo bila sezonska djelačica u Moravskom polju u Dolnjoj Austriji. 91-ljetni Jožef je izučen pekar.

Poslušajte priliku 15.2.2018. on demand

petak: Živo Srebro

Da seljaki dandanas nimaju najidealnije uvjete za produkciju hrane je poznato. Zbog toga se kreće trend sve već prema malim seljačkim poduzećem s nesvakidanjimi produkti. Kreativnost privlačuje opet i mlade seljake. Tako i Štefaniju Biricz iz Gerištofa. Rodjena u seljačkom stanu se ona bavi kozami i načinja kozinji sir i jogurt. Nedavno smo pohodili mladu seljakinju u dvoru, kade drži i uzgaja koze.

Živo srebro 16.2.2018. on demand

subota: Misao za smisao

Pod geslom „Misao za smisao“ različni autori svaki tajedan sastavu vjerski komentar katoličanske crikve, ki se emitira subotom med Hrvatskim žurnalom i koncertom po želja slušateljev „Časak radosti“.

Misao za smisao 17.2.2018. on demand

subota: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti subota 17.2.2018. on demand

nedilja: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti nedilja 18.2.2017. on demand

Čekamo vaše želje za koncert subotom i nediljom

Telefon redakcija: 02682-700-27392
Telefonski automat: 02682-64604
Faks: 02682-700-27399.
E-Mail