Dobitniki nagrade narodne kulture 2017

Gradišćansku nagradu narodne kulture za 2017. ljeto su dostali seoski škadanj Buchschachen, grupa „Polka Beatles“ iz Svetic za Jezerom i Wilfried Felber iz Čulindrofa.

Nagradu je 2012. ljeta pokrenuo zemaljski poglavar Hans Niessl, da bi odlikovao ljude i institucije, ke se skrbu za obdržanje i gajene šarolikoga tradicionalnoga kulturnoga dobra u Gradišću.

nagrada narodne kulture 2017

ORF

Seoski škadanj Buchschachen sliši med dobitnike nagrade narodne kulture 2017 ...

nagrada narodne kulture 2017

ORF

...istotako kot i grupa „Polka Beatles“ iz Svetic za Jezerom

U žiriju je zastupana i Gabrijela Novak-Karall od Hrvatskoga centra u Beču. Lani je odlikovan Mirko Berlaković, kantor, sabirač, izdavač i dugoljetni direktor Dvojezične glavne škole Veliki Borištof.