Škoda po orkanu širom Gradišća

Jako nevrime s orkanom je u noći na petak širom Gradišća prouzrokovalo velike škode. Zemaljska sigurnosna centrala je javila da je bilo oko 400 intervencijov. Orkan je puhao s brzinom od ča do 130 kilometrov na uru.

Nadignuo se je petak oko devetih i desetih navečer. Ognjobranci su širom Gradišća morali odstraniti zrušena stabla i kite s cestov, kot i osigurati otkrite krove.

Škola u Vulkaprodrštofu jako uškodjena

Najveće su bile škode u sridnjem i sjevernom Gradišću. Škode na krovi i porušena stabla javljaju iz Pajngrta, Klimpuha, Trajštofa, Uzlopa, Cindrofa, Vorištana, Štikaprona i Vulkaprodrštofa. U Vulkaprodrštofu je na primjer otkrlo krov osnovne škole. Orkan je u prilično pol desetoj navečer uz drugo skinuo fotovoltaičnu napravu od krova škole. 30 ognjobrancev iz Vulkaprodrštofa je bilo u službi.

Ognjogasci iz Klimpuha su isto skoro cijelu noć odstranjivali kiće i porušeno stabalje posebno na saveznoj cesti B16 ka pelja na ugarsku granicu.

škoda od vihora Vulkaprodršorf

privatna slika

Osnovna škola u Vulkaprodrštofu je jako uškodjena...

škoda od vihora Vulkaprodršorf

ORF

...i znutra je vihor, ki je harao u noći...

škoda od vihora Vulkaprodršorf

ORF

...napravio veliku škodu...

škoda od vihora Vulkaprodršorf

ORF

...ognjobranci su cijelu noć bili u službi

Škoda po vihoru i u sredini

U sridnjem Gradišću javljaju škode iz Velikoga i Maloga Borištofa, Longitolja, Šuševa, Gerištofa, Mjenova i Fileža. I onde je vihor porušio nekoliko stabalj, uškodio ili otkrio krove. U Longitolju je osebujno uškodjen obiteljski stan a i u Šuševu je vihor otkrio krov škadnja na nogometnom igrališću. Pirnos o škodi po nevrimenu morete viditi nedilju, 13. augusta u emisiji Dobar dan Hrvati.

vihor škoda Longitolj

ORF

Ov stan u Longitolju je ostao prez krova

Južno Gradišće je isto pogodjeno

Ali i u južnom Gradišću, kot na primjer u Pinkovcu ili u Stinjaki je takaj haralo nevrime. I onde javljaju škode na stabalji i krovi. Nevrime je i u seljačtvu prouzrokovalo veliku škodu.

Neka ognjobranska društva su i danas još u službi. Pri nevrimenu nigdor nije ranjen, javlja zemaljska sigurnosna centrala. Polag vrimenske prognoze je moguće, da i danas opet dojde do nevrimen.

Robert Čuković vihor Vulkaprodrštof

ORF

Robert Čuković, ognjobranski komandant Vulkaprodrštofa....

vihor Vulkaprodrštof

ORF

...pred uškodjenom osnovnom školom

40.000 domaćinstav ure dugo prez struje

Vjetar i strijele su uškodile elektronske vode, tako da u mnogi regija ure dugo nije bilo struje. Oko 40.000 domaćinstav je bilo nekoliko uri dugo prez struje. Kako javlja Energija Gradišće su bili pogodjeni svi kotari.

Još svenek djelaju tehničari i monteri da popravu škode. Momentano je aktivno šest agregatov za produciranje struje. Oko 800 domaćinstav još svenek nima struje. Lani je isto haralo nevrime u sjevernom Gradišću i u južnom Gradišću.

oblok crikva Vulkaprodrštof

fara Trajštof

Škoda u farskoj crikvi Vulkaprodrštofa....

sv. Anton Trajštof

fara Trajštof

...a vihor je zrušio i svetoga Antona u Trajštofu