Energija Gradišće raspisala literarno naticanje

Energija Gradišće je opet raspisala književno naticanje u šparti proza. Izbor teme je slobodan, tekst ne smi do sada biti obijelodanjen. Sudjelivati moru svi, ki su rodjeni u Gradišću, živu ovde ili su ovde živili. Teksti se moraju poslati do 25. augusta.

Nagrade tretoga literarnoga naticanja Energije Gradišće imaju vridnosti od 1.500 do 750 eurov.

Posebna kategorija za dicu i mladinu

Prilikom 20. obljetnice energije od vjetra u Gradišću su raspisali i posebnu kategoriju za dicu i mlade ljude.

Oni su pozvani, da sudjeluju s pjesmami ili povidajkami na temu vjetar.

Naticanje se raspisuje svako drugo ljeto

Energija Gradišće svako drugo ljeto priredjuje literarno naticanje. Poduzeće u tom pogledu nastavlja tradiciju prethodne firme BEWAG, ka je već od 30 ljet dugo organizirala književno naticanje.

Priklani je drugo mjesto ovoga naticanja dobila učiteljica hrvatskoga jezika Sanja Abramović-Pelzelmayer, a pred četirimi ljeti je Kalištrofac Hanzi Miletić dobio prvu nagradu u naticanju u liriki.

Link