100 ljet Marijino skazanje u Fatimi

13. maja 1917. ljeta se je po prvi put skazala Marija u Fatimi u Portugalu trojoj pastirskoj dici. Prilikom ovoga jubileja je Papa Franjo proglasio braću Francesca i Jacintu Marto svetim. Fatima jea po francuskom Lourdesu najveće katoličansko hodočasno mjesto. Svako ljeto oko pet milioni ljudi putuje u varoš u Portugalu.

Med gradišćanskimi Hrvati postoji nekoliko ljet tradicija fatimskih pobožnosti. Ove se redovito održuju u Vincjetu, Uzlopu i Pajngrtu.

Fatimska pobožnost u Pajngrtu

ORF

Molitva Očenašev prilikom fatimske pobožnosti u Pajngrtu

Fatimska pobožnost u Pajngrtu

ORF

Marijina štatua

Fatimska pobožnost u Pajngrtu s biškupskim vikarom

I čer subotu su u pajngrčanskom Pavlinskom kloštru održali fatimsku pobožnost, ku su peljali biškupski vikar Štefan Vukić i mjesni farnik Ivan Karall.

Prva fatimska pobožnost dijeceze bila u Pajngrtu

Polag farnika Ivana Karalla je biškup Štefan László u 1980-i ljeti u Pajngrtu upeljao prve fatimske pobožnosti biškupije Željezno. Prva fatimska pobožnost u Pavlinskom kloštru je bila 13. maja 1980. ljeta. Biškup László da je kanio opet malo oživiti djelovanje u kloštru. On sam da je držao tu fatimsku pobožnost i prodikovao pri maši, ovako Karall.

Fatimska pobožnost u Pajngrtu

ORF

Farnik u Pajngrtu, Ivan Karall

Posebnost je molitva Očenašev

U medjuvrimenu postoju fatimske pobožnosti i u nimški fara ovako Ivan Karall. Osebujnost ovih pobožnosti je molitva Očenašev. „Krez ponavljanje molitve se more človik umiriti i najti duševni mir odnosno duševnu težinu, ku je znamda bio zgubio“, veli Ivan Karall.

Fatimska pobožnost u Pajngrtu

ORF

Fatimska pobožnost počinje molitvom Očenašev, po tom slijedi skupna sveta maša ...

Fatimska pobožnost u Pajngrtu

ORF

... a na kraju ophod s Marijinim kipom i blagoslov vjernikov.

Fatimska pobožnost u Pajngrtu

ORF

Pavlinski kloštar u Pajngrtu

Marijino skazanje u Fatimi su priznali u 1930-i ljeti

Fatimske pobožnosti se održuju svako ljeto od maja do oktobra - svenek na trinaesti dan miseca. U Pajngrtu su čer subotu svečevali 151. fatimsku pobožnost.

Iako je skazanje Marije u Fatimi bilo 1917. ljeta je Crikva stoprv oficijelno nekoliko ljet kasnije priznala ov dogodjaj.

Prinos o 100. obljetnici Marijinih skazanj u Fatimi morete viditi u emisiji Dobar dan Hrvati, 21. maja.