MedAustron-ionska terapija u Novom Mjestu

U Bečkom Novom Mjestu se nahadja novi i u Austriji jedini centar za ionsku terapiju protiv raka. Sa stroški od 200 milioni eurov je zemlja Dolnja Austrija dala izgraditi centar MedAustron s ubrzivačem materije, ki producira zrake od ionov za zničavanje tumorov.

Med austron

ORF

Fadmar Osmić je mjerodavno sudjelivao pri koncipiranju nove metode...

Med austron

ORF

O razliki med ovom novom terapijom i konvencionalnom radioterapijom veli fizičar Fadmar Osmić, ki je mjerodavno sudjelivao pri koncipiranju i izgradnji ubrzivača, da ovako dojde do manje nepoželjnih pojavov, ar stručnjakom da je moguće stopirati ione u tumoru.

Ovako da je moguće vračiti tumore, ki ležu i blizini važnih organov, tako Osmić. Širom svita je uz MedAustron u Novom Mjestu samo pet napravov, ke nudu kombiniranu terapiju i to protonov, ada vodikovih ionov i ugljikovih ionov.

Stroški za tretman se kreću od 30.000 do 40.000 eurov po pacijentu. Prilično polovicu dosada mora nositi pacijent sam. Ali cilj je da bi tretman bio pristupačan svakomu pacijentu, ki boluje od raka.