Pomoćni transport iz Fileža u Vukovar

Iz Fileža je jutro krenuo pomoćni transport za Vukovar. Filežac Feri Krizmanić je pokrenuo pomoćnu akciju i je sada jur po šesti put na putu u grad, čije stanovničtvo još svenek trpi od posljedic boja.

Feri Krizmanić

ORF

Feri Krizmanić pomaže ljudem u Vukovaru ki još svenek trpu od posljedic boja.

Feri Krizmanić, Ante Kolić, Petar Palatin

Monika Palatin

Farnik Ante Kolić (sredina) je blagoslovio Ferija Krizmanića (livo) i Petra Palatina pred odlaskom u Vukovar

Skupa s pomoćnikom će Caritasu ali i siromašnim obiteljam direktno otprimiti dugotrajne hrane i na primjer dva hladionike. Uza to ćedu mjesnomu Caritasu,ki opskrbljava ljude teplim jilom, predati i pinez.Na Duhe će mišoviti zbor veleopćine Filež pohoditi Vukovar i onde oblikovati mašu.