Cindrof je 66. „Taksi-60-plus-općina“

Cindrof sudjeluje kot 66. općina u Gradišću pri akciji „60plus taksi“. To znači da se seniori za povoljnu cijenu moru voziti taksijem. Općina izdaje bone u vridnosti od pet eurov, ki se moru koristiti kot sredstvo za plaćanje pri vožnji sa svimi gradišćanskimi taksi poduzeći.

Seniori plaćaju za bon 2,50 eurov. Tim se starjim ljudem, ki su prez vlašćega vozila i prez odgovarajuće ponude javnoga prometa, daje mogućnost da invidualno budu mobilni.

„60plus taksi“ je atraktivna ponuda i dobro alternativno rješenje za mobilnost ljudi u seoskom prsotoru, je rekao načelnik Cindrofa, Rainer Porić. Taksi za seniore postoji u Gradišću sada jur devet ljet dugo. Taksi poduzeća obračunaju s općinami, ke takorekuć aktiviraju bone tim da na njega stavljaju općinski pečat.