Otvorena nova lodna u Filežu

U Filežu su otvorili novu lodnu. Po umirovljenju fileškoga peka Franje Horvata i zatvaranju njegove lodne lani u novembru su stanovniki Fileža bili prez lokalne opskrbe. Fileški krčmari Divoš-Karall su se odlučili, da ćedu uz svoju krčmu otvoriti malu lodnu. Za to su pregradili hodnik krčme i prilagodili infrastrukturu za prodavanje jilišev.

Otvorena nova lodna u Filežu

ORF

Oficijelno otvaranje „Luodne“ u Filežu je bilo čer petak. Tu mogućnost su koristili i zastupniki sela da čestitaju obitelji Karall.

Otvorena nova lodna u Filežu

ORF

Općinski vračitelj Gerhard Prior, krčmar Lujz Karall, farnik Božidar Blažević, krčmarica Karin Karall i načelnik Fileža, Ivan Balogh (s liva)

Ponuda nije ograničena samo na kruh i pecivo

Polag vlasnice Karin Karall nudu sada kruh, žemlje i drugo slano i slatko pecivo, mliko i mlične produkte i najpotribniju hranu za svakidanji žitak. Kruh i pecivo da dostanu od dvih pekov iz okolice.

Otvorena nova lodna u Filežu

ORF

Otvorena nova lodna u Filežu

ORF

Otvorena nova lodna u Filežu

ORF

Vlasnica lodne, Karin Karall

Otvorena nova lodna u Filežu

ORF

„Luodna“ u Filežu je otprta svaki dan. Od pandiljka do subote od šestih jutro do jedne napodne a nedilju od osmih do desetih dopodne.

U novoj lodni si ljudi moru kupiti i kavu za sobom zeti. To da koristu većinom djelači, ki su jutro na putu u djelo, a sada imaju i mogućnost, da si sobom zamu i ča za jisti, razlaže Karin Karall. Uza to si moru zibrati različne novine i magazine a igrati se moru i igre na sriću.

Otvorena nova lodna u Filežu

ORF

U krčmi se more ručevati ili jisti južina

Lodna je povezana s krčmom, tako da ljudi moru odmah nešto popiti i malenkost jisti, ovako Karin Karall. U lodni naime prodavaju i mesnate produkte.