Izbori u farski tanač počinju subotu

Od danas subote postoji mogućnost da se u neki fara odibira farski tanač. Zutra je glavni termin širom Austrije. Farski tanač se odibira svakih pet ljet. U Gradišću je 1.800 odibranih farskih tanačnikov. Prik 50 procentov od njih su žene. Većina farskih tanačnikov i tanačnic je med 31 i 65 ljet stara.

Pravo na glasovanje imaju katoličani, ki su završili 14. životno ljeto. U Gradišću je to 180.000 peršon.

Tri varijante odibiranja su proširene

Način odibiranja je od fare do fare različan. Principijelno postoju tri mogućnosti. Prva mogućnost je, da se odibiraju ljudi, ki stoju na listi kandidatov. Pri drugoj varijanti se more na praznu čedulicu napisati ime budućega farskoga tanačnika. Ov se ali po tom mora pitati je li je pripravan sudjelivati u farskom tanaču. A treta varijanta je kombinacija liste kandidatov, koj se moru dodati imena peršon, ka nisu popišena na listi.

Pri izbori u farski tanač pred pet ljet su sudjelivali 33 procenti ljudi. Farski tanačniki se pred svim skrbu za dušobrižničke posle u fari.