Omladinski savjet u Vodovodnom savezu

Mladi ljudi odnosno inuši imaju kod Vodovodnoga saveza sjeverno Gradišće sada mogućnost da odiberu Omladinski savjet unutar poduzeća. Ovakovi omladinski savjeti postoju u medjuvrimenu u 24 gradišćanski poduzeći.

U Vodovodnom savezu sjeverno Gradišće djela momentano osam mladih ljudi. Preudvjet za odibiranje Omladinskoga savjeta je, da u poduzeću mora djelati najmanje pet mladih ispod 21oga ljeta.

omladinski savjet

Vodovodni savez sjever

Omladinski savjet u Vodovodnom savezu sjever

Zastupničtvo mladih u firmi i sindikatu

Odibiranje omladinskoga savjeta funkcionira u uskoj suradnji s Omladinskim sindikatom. Polag zemaljskoga sekretara Sindikata, Kevina Sifkovića je najvažnija zadaća Omladinskoga savjeta da se mladi ljudi na najbolji način zastupaju pred peljačtvom i sindikatom poduzeća.

Na primjer se u Omladinskom savjetu moru riješiti pitanja prometne veze do firme. Agende sižu ali ča do seksualnoga zloupotribljavanja. Vodovodni savez sjeverno Gradišće je najveći savez Gradišća za opskrbljavanje ljudi vodom.