15. smrtni dan Franca Rottera

Srijedu pred petnaestimi ljeti je umro po teškoj bolesti slavist i pjesnik Franc Rotter. Nastao je 31 ljeto star. Gerištofac si je stekao ime kot slavist, bibliotekar i autor poeme Croatia liberata.

Franc Rotter

Petar Tyran

Croatia liberata

ORF

Gerištofac je 1995. ljeta završio študij slavistike i francuskoga jezika odličnim uspjehom. Diplomsko djelo je napisao na temu „Bilinguizam Gradišćanskih Hrvatov, sociopsihološki aspekti asimilacije“. Napisao je i poemu Croatia liberata.

Poema je izašla stoprv po njegovoj smrti, a odlikovana je nagradom „Slavić“. Društvo hrvatskih književnikov u Zagrebu nagradu „Slavić“ dodiljuje za najbolji prvijenac, za najbolje prvo djelo nekoga pisca.

Bibliotekar Franc Rotter

Franc Rotter je 1995. ljeta novo uredio biblioteku Hrvatskoga akademskoga kluba u Beču. To je bio njegov zadnji veliki projekt, prije nego je obetežao. Njemu na spomen sadašnja biblioteka Hrvatskoga centra, ku su otvorili 2010. ljeta, nosi Rotterovo ime.

Linki: