Stručna praksa študentov u Hrvatskoj

Študenti i študentice studijskoga tečaja Medjunarodni goposdarski odnosi na Stručnoj visokoj školi u Željeznu su se nedavno vrnuli od svoje stručne prakse u inozemstvu. U tretom ljetu studija oni obavezno apsolviraju 15 tajedan dugu praksu u nekom poduzeću.

študenti stručne visoke škole

fh-burgenland.at

Študenti stručne visoke škole su bili bili na praksi u inozmestvu

Cilj stručne prakse je, da študenti produbu svoje znanje u marketingu, računovodstvu, u logistiki ili u turizmu. Študenti djelaju na primjer u Zagrebu, Puli ili u Dubrovniku, neki su se zaposlili u poznati hoteli na Jadranu, a neki u glavnom varošu, je rekla Tonka Semmler-Matošić, peljačica studijskoga tečaja. Študenti ke se pripravljaju na praksu u Hrvatskoj se pred tim informiraju kod apsolventov takove prakse, tako da im je laglje najti poduzeće ili smještaj u Hrvatskoj.

Praksa ku študenti steču pri boravku u inozemtvu im je kašnje od hasni da laglje najdu posao, je rekla peljačica studijskoga tečaja.

Gospodarski studij s naglaskom na centralnu i istočnu Europu dura šest semestrov i završava dodiljenjem akademske titule Bachelor.

Link: